CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG (HỆ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP) - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Ngân hàng (School of Banking)

Tên chương trình (Name of Program): Ngân hàng (Banking)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Điều hành cao cấp

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Tài chính - Ngân hàng (Finance - Banking)/ Ngân hàng (Banking)

Mã ngành (Code): 8340201

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Ngân hàng (Master of Banking)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Để đạt mục tiêu nêu trên chương trình đào tạo Ngân hàng (Điều hành cao cấp) theo hướng nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp người học đạt các mục tiêu cụ thể như sau:

- PO1: Am hiểu vận hành hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam.

- PO2: Xây dựng chiến lược hoạt động ngân hàng phù hợp với điều kiện công nghệ 4.0.

- PO3: Phát triển khả năng quản trị nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đạo đức nghề nghiệp trong ngân hàng và các định chế tài chính khác.

- PO4: Am hiểu kiến thức và vận dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng quản trị rủi ro.

- PO5: Hiểu biết và quản trị được sự thay đổi trong xu hướng hoạt động ngân hàng và các định chế tài chính khác.

- PO6: Rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề, ra quyết định, làm việc theo nhóm.

- PO7: Hoàn thiện khả năng phân tích dữ liệu, kế hoạch và xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng và các định chế tài chính khác.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

16

 

 

 

X

 

4

Triết học

 

 

X

 

4

Ngoại ngữ

 

 

X

 

2

Thiết kế và Phương pháp nghiên cứu

 

 

X

 

3

Thị trường và các định chế tài chính nâng cao

 

 

X

 

3

Ngân hàng bán lẻ và Ngân hàng bán buôn

 

Học kỳ 2 và 3

 

 

30

 

 

 

X

 

3

Quản trị chiến lược các định chế tài chính

 

 

X

 

3

Quản trị vận hành ngân hàng

 

 

X

 

3

Quản trị nguồn nhân lực

 

 

 

X

3

Ngân hàng kỹ thuật số

 

 

 

X

3

Quản trị rủi ro ngân hàng

 

 

 

X

3

Đạo đức trong kinh doanh ngân hàng

 

 

 

X

3

Marketing dịch vụ tài chính

 

 

 

X

3

Ngân hàng quốc tế nâng cao

 

 

 

X

3

Hành vi tổ chức

 

 

 

X

3

Quản trị sự thay đổi

 

 

 

X

3

Luật pháp trong lĩnh vực ngân hàng

 

 

 

X

3

Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng

 

 

 

X

3

Tài chính cá nhân

 

 

 

X

3

Phân tích Big data trong Ngân hàng

 

 

 

X

3

Quản trị dự án đầu tư

 

Học kỳ 4

 

 

13

 

 

 

X

 

6

Thực tập

 

 

X

 

7

Đề án tốt nghiệp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN