Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến nghiên cứu sinh các khóa từ 2017 đợt 2 có bằng thạc sĩ cùng khối kinh tế, kinh doanh và quản lý nhưng không thuộc chuyên ngành đúng với chuyên ngành tiến sĩ thì sẽ học các học phần bổ sung như sau:

STT

CHUYÊN NGÀNH

HỌC PHẦN BỔ SUNG

1

Kinh tế phát triển

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế phát triển

2

Quản trị kinh doanh

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

Quản trị chiến lược

Quản trị marketing

3

Kinh doanh thương mại

Quản trị kinh doanh toàn cầu

Quản trị dịch vụ

Quản trị bán lẻ

4

Tài chính công

Phân tích chính sách thuế

Tài chính công

Tài chính tiền tệ

5

Tài chính

Lý thuyết tài chính

Tài chính quốc tế

Tài chính doanh nghiệp

6

Ngân hàng

Thị trường và định chế tài chính

Ngân hàng thương mại hiện đại

Ngân hàng quốc tế nâng cao

7

Kế toán

Lý thuyết kế toán

Kế toán tài chính 1 và 2

Kiểm toán cao cấp

8

Kinh tế chính trị

KTCT tư bản chủ nghĩa

KTCT nâng cao

Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao

9

Thống kê

Hệ thống tài khoản quốc gia

Phân tích dữ liệu đa biến

Phương pháp chọn mẫu

 

Các học phần bổ sung sẽ được tổ chức học ghép cùng các lớp cao học của Trường.

Đề nghị nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN