Trường hợp không xem được trực tiếp trên website học viên vui lòng tải file thông báo lịch thi tại đây: link