Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học Khóa 27 (2017-2019) hướng ứng dụng như sau:

- Học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo có lý do chính đáng (minh chứng kèm theo) sẽ được nhà trường xem xét gia hạn thời gian đào tạo từ ngày 01/7/2019 đến ngày 15/12/2019.

- Học phí gia hạn thời gian đào tạo do quá hạn: tính theo mức đơn giá hiện hành x ½ số tín chỉ luận văn tương ứng.

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: từ ngày01/7/2019 đến hết ngày 15/7/2019, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Đăng ký học phần Gia hạn luận vănhướng ứng dụng tại website của Viện Đào tạo Sau đại học (www.sdh.ueh.edu.vn), mục Đăng ký học phần (tại đây);

- Bước 2: Nộp học phí gia hạn thời gian đào tạo;

- Bước 3: Nộp Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của người hướng dẫn khoa học, minh chứng của việc gia hạn và chứng từ xác nhận đã nộp học phí gia hạn cho Viện Đào tạo Sau đại học.

Đề nghị học viên cao học Khóa 27 (2017 - 2019) hướng ứng dụng chưa 
hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.