Sau khi nhận đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh của các thí sinh Sau đại học năm 2019 (Đợt 2) thi ngày 17, 18 tháng 8 năm 2019, Trường đã tổ chức chấm lại tập trung theo đúng quy chế về chấm phúc khảo. Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh cho thí sinh như sau :

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Môn phúc khảo

Điểm thi

Điểm

phúc khảo

1

1088

Đồng Hồng Đào

Kiểm tra năng lực dạng GMAT

4.75

4.75

2

14

Phan Bỉnh Cẩm

Quản trị học

2.25

2.25

3

238

Lê Thị Thái Ngân

Quản trị học

1.5

1.5

4

600

Hồ Nguyễn Quang Huy

Marketing căn bản

2.5

2.5

5

620

Phạm Thị Quỳnh Mai

Marketing căn bản

3

3

6

593

Thạch Thị Diễm Châu

Marketing căn bản

3

3

7

718

Hà Phi Nga

Nguyên lý kế toán

3

3

8

1055

Bùi Anh Huy

Kinh tế học

3.45

3.45

9

17

Nguyễn Văn Phú Cường

Anh văn

44.5

44.5

10

144

Đỗ Quốc Thái

Anh văn

44

44

11

169

Nguyễn Ngọc Tiến

Anh văn

40

40

12

313

Nguyễn Ngọc Thùy Linh

Anh văn

46

46

13

545

Huỳnh Văn Nhuận

Anh văn

46

46

14

563

Đinh Văn Đầy

Anh văn

41

41

15

577

Nguyễn Thanh Phương

Anh văn

31

31

16

583

Trần Chánh Thành

Anh văn

46

46

17

599

Đinh Trọng Hữu

Anh văn

34

34

18

718

Hà Phi Nga

Anh văn

22

22

19

1060

Trần Diệu Kiều

Anh văn

44.5

44.5

20

1085

Lê Thị Cẩm Vân

Anh văn

44

44

20 thí sinh đề nghị chấm phúc khảo và không có thay đổi kết quả.

Trường thông báo cho các đơn vị liên quan và thí sinh được biết.