Căn cứ theo chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo khóa 32.1 bậc cao học và đề nghị mở học phần của học viên, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trân trọng gửi đến các Anh/Chị học viên Thời khóa biểu chính thức đợt bổ sung học phần Quản trị rủi ro tài chính, Chứng khoán có thu nhập cố định và Tài chính định lượng chuyên ngành Tài chính của các lớp khóa 32.1 bậc cao học.

Trường hợp không xem được trực tiếp trên website vui lòng tải về thời khóa biểu tại đây: link