Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học khóa 28 (2018 - 2020) hướng nghiên cứu theo Quyết định công nhận học viên khóa 28 ngày 18/9/2018, như sau:

Hạn chót nộp luận văn của học viên khóa 28 hướng nghiên cứu là ngày 08/01/2021 (trừ chuyên ngành Kinh tế chính trị) với đủ các điều kiện cần thiết. Trường khuyến khích học viên hoàn tất thủ tục nộp luận văn trước mốc thời gian trên sẽ được ưu tiên sắp xếp hội đồng bảo vệ sớm.

Nếu sau thời hạn trên học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo có lý do chính đáng (minh chứng kèm theo) sẽ được Trường xem xét gia hạn thời gian đào tạo (sẽ có thông báo sau). Việc gia hạn thực hiện theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và sẽ đóng học phí gia hạn theo quy định của Trường.