Viện Đào tạo Sau đại học Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo đến học viên cao học các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau hướng ứng dụng (các khóa áp dụng Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08/12/2021 của UEH) hướng dẫn thực hiện đề án tốt nghiệp thạc sĩ (7 tín chỉ). Trường hợp không xem được trực tiếp trên website vui lòng tải về file hướng dẫn tại đây: link