Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Quyết định số 1315/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,

Căn cứ Biên bản số 1081/BB-ĐHKT-HĐTS ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024,

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024 về điểm chuẩn trúng tuyển như sau:

Các thí sinh có điểm đánh giá hồ sơ tuyển sinh đạt từ 20/40 trở lên, điểm đề cương nghiên cứu đạt từ 10/20 trở lên và điểm phỏng vấn đạt từ 20/40 trở lên trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng.