Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn về việc công nhận và xét tài trợ công bố quốc tế năm 2019 (Hướng dẫn số 2445/HD-ĐHKT-QLKHHTQT mới ban hành thay thế Hướng dẫn số 1329), Viện Đào tạo Sau đại học chuyển thông tin đến toàn bộ người học bao gồm sinh viên đại học, học viên thạc sĩ và NCS (do UEH cấp bằng): đường dẫn đính kèm

Gửi kèm thông tin:
- Quyết định số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 8/11/2017 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) về việc công bố danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Xem 
- Hướng dẫn tra cứu danh mục tạp chí quốc tế uy tín: Xem