Xem thêm: Hướng dẫn làm thủ tục nhập học cao học Khóa 29 (2019) đợt 2 các lớp học tại TP.HCM


Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 về điểm chuẩn trúng tuyển như sau:

1. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn Luật dân sự, Luật thương mại mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

2. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Tài chính

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Lý thuyết tài chính mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

3. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Ngân hàng

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Ngân hàng và các định chế tài chính mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

4. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Tài chính công

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Nguyên lý tài chính - ngân hàng mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

5. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Quản trị học mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

6. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kế toán

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Nguyên lý kế toán mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

7. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Kinh tế học mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

8. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý công

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Quản trị các tổ chức công mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

9. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh doanh thương mại

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Marketing căn bản mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

10. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Kinh doanh quốc tế mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

11. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT, môn Cơ sở hệ thống thông tin mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

12. Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Thống kê

trúng tuyển với các điều kiện sau:

- Môn Toán kinh tế, môn Thống kê ứng dụng mỗi môn đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Môn Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN