Tham khảo các tài liệu đã có làm cơ sở cho các nghiên cứu ở điều cần thiết. Endnote(*) hỗ trợ cho việc quản lí danh mục tài liệu tham khảo và sắp xếp trình bày danh mục tài liệu tham khảo trong các bài viết một cách tự động. Danh mục tài liệu tham khảo trong Endnote được tổ chức theo dạng thư viện mà trong đó mỗi thư viện là một bộ sưu tập thư mục theo chủ đề hoặc theo mục đích sử dụng. Xin giới thiệu đến học viên cao học, nghiên cứu sinh Hướng dẫn tạo trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo với phần mềm EndNote.

 

Tải hướng dẫn: tải

 

Lưu ý: học viên cao học, nghiên cứu sinh sử dụng phần mềm EndNote trong các luận văn, các sản phẩm nghiên cứu trong việc trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo.

 


(*) EndNote là phần mềm quản lý tất cả các tài liệu tham khảo;  đồng bộ các tài liệu này giữa EndNote trực tuyến và máy tính cá nhân; chia sẻ các tài liệu khi làm việc nhóm và  khởi tạo hoặc tải về trích dẫn của tài liệu tham khảo có trong các Cơ sở dữ liệu học thuật (academic databases) của UEH.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN