Theo Công văn số 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, 

Theo Thông báo số 323/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học, nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) thực hiện các nội dung sau:

- Giảng viên, người học đang học tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương thực hiện giảng dạy, học tập và thi theo hình thức tập trung kể từ ngày 01/3/2021;

- Người học đang trong tình trạng cách ly từ ngày 01/3/2021 sẽ thông báo với giảng viên trực tiếp giảng dạy thời gian bị cách ly trước ngày 01/3/2021. Giảng viên tổng hợp thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất hình thức giảng dạy cho người học. Đối với trường hợp người học đang trong tình trạng cách ly và có lịch thi kết thúc học phần, đề nghị người học gửi “Giấy đề nghị vắng thi” đến Thầy Phạm Thành Đạt - Chuyên viên viện Đào tạo Sau đại học - email: phamthanhdat@ueh.edu.vn và email sdh@ueh.edu.vn – số điện thoại: 0903.100.721.

- Yêu cầu người học trở về từ vùng có dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo với cơ sở y tế nơi lưu trú để được theo dõi và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố;

- Trường đề nghị: Kể từ 01/3/2021, tất cả người học bắt buộc khai báo y tế trực tuyến theo đường dẫn: http://go.ueh.edu.vn/khaibaoytesv

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0908.818.333.