Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

          Căn cứ Công văn số 1152/ĐHKT-TCHC ngày 20 tháng 6 năm 2018 về khung thời gian đào tạo năm 2019;

           Trường thông báo đến các đơn vị lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) như sau:

          1. Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): Công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ ngày 14 tháng 4 năm 2019.

Do ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) trùng vào Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ bù thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019.

          2. Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5): Công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ từ thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Tư, ngày 01 tháng 5 năm 2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019.

Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo cho các học viên, nghiên cứu sinh được biết.