Trường hợp không xem được trực tiếp trên website vui lòng tải về file thông báo tại đây: link

Cùng nhau thay đổi thói quen phòng chống dịch nhé bạn: Xem thêm