Căn cứ các văn bản pháp lý liên quan; căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, 

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Xem Quy định tại đây: Xem 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN