- Viện Đào tạo Sau đại học - http://sdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi Anh văn tương đương cấp độ B1 theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ