Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ

Thời gian
Nội dung
Địa điểm
06/01/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Văn Đạt, chuyên ngành QTKD. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
10/03/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Thị Thanh Loan, chuyên ngành QTKD. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
14/3/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Ngọc Khánh Dung, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
15/3/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Hữu Tuấn, chuyên ngành Tài chính. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
16/3/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hồ Tuấn Vũ, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
04/4/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Võ Thu Phụng, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
04/5/2017
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thế Khang, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Tài chính công). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
30/5/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Hoàng Phương, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
09/6/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Ngô Anh Tín, chuyên ngành Tài chính công. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
29/6/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Văn Hùng, chuyên ngành Tài chính. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
30/6/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Duy Linh, chuyên ngành Tài chính công. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
03/7/2017
08 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Đức Trường, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
19/7/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Việt Hưng, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
19/7/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Sattakoun Vannasinh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
28/8/2017
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Duy Khánh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
27/10/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Nhân Phúc, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
23/11/2017
08 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Khắc Hiếu, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
12/12/2017
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Tô Hồng Thiên, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
24/01/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Thị Hương Thảo, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
26/01/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
26/01/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Ngô Hoàng Thảo Trang, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
06/02/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Vũ Quốc Thông, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
07/02/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Vũ Ngọc Thanh, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
23/3/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, chuyên ngành QTKD. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
12/4/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Thị Mười, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Đình Tân, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
18/4/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Văn Sáng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
09/5/0218
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thanh Nhã, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
11/05/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Thị Lý, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
9 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thanh Vân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
18/5/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phan Tấn Hùng, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
17/5/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hồ Thị Vân Anh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
12/6/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Châu Thị Lệ Duyên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
05/7/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Trung Kiên, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
06/7/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Thế Anh, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
31/7/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thanh Sơn, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
06/8/2018
9 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Bá Trực, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
07/8/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Nguyễn Ngọc Anh, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
14/8/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Ngọc Hiệp, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
21/8/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Trà Lam, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Thị Trang, chuyên ngành Kinh doanh thương mại. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA101
24/8/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Đình Khôi, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
26/09/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lâm Thanh Phi Quỳnh, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (Ngân hàng). Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
09/10/2018
9 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thanh Hùng, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
10/10/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Hoàng Văn Việt, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
17/10/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Tiến Thành, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
22/10/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hồng Nhung, chuyên ngành Ngân hàng. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
26/10/2018
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Cao Quốc Việt, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
01/11/2018
14 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Công Minh, chuyên ngành Kinh tế phát triển. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
15/11/2018
8 giờ 30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Ngọc Hiền, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA205
16/11/2018
14 giờBảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thu Hoàn, chuyên ngành Kế toán. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
19/11/2018
9 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Bửu Kiếm, chuyên ngành Ngân hàng. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dựA204
27/11/2018
8 giờ 00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Lan Hương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Thành phần: thành viên Hội đồng, CBVC, NCS quan tâm tham dự.A204

Comments are closed.