- Viện Đào tạo Sau đại học - http://sdh.ueh.edu.vn -

Điểm thi môn Kinh tế chính trị – NCS ngành KTCT các khóa 2008-2012