Điểm thi môn Giới thiệu tình hình kinh tế vĩ mô – NCS ngành Ngân hàng khóa 2010-2011 | Viện Đào tạo Sau đại học