- Viện Đào tạo Sau đại học - http://sdh.ueh.edu.vn -

Môn học: Quản trị kinh doanh toàn cầu

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC BẬC CAO HỌC

 HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ KINH DOANH TOÀN CẦU

SỐ TÍN CHỈ: 02

1.      Giảng viên phụ trách:

Học hàm/học vị, họ và tên

Bộ môn/Ban

Email liên lạc

TS. Nguyễn Văn Sơn

 

nvson1956@yahoo.com

TS. Tạ Thị Mỹ Linh

Kinh doanh QT

mylinh@sgnlogistics.com.vn

2.      Điều kiện tiên quyết:

Học viên phải học trước các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế quốc tế.

3.      Giới thiệu môn học:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các doanh nghiệp phải thường xuyên chú trọng giải quyết tốt vấn đề cạnh tranh quốc tế và mở rộng kinh doanh toàn cầu để thích ứng với những điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó của các nhà quản trị doanh nghiệp, môn học nầy được thiết kế gồm 3 phần như sau:

4.      Các mục tiêu học tập:

Trang bị những kiến thức và kỹ năng về quản trị kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu để sau khi học xong môn này học viên có thể:

5.      Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giới thiệu hệ thống nội dung môn học và hướng dẫn học viên làm việc nhóm để chủ động nghiên cứu sâu hơn bằng cách:

6.      Tài liệu học tập, tham khảo:

7.      Cách thức đánh giá kết quả học tập:

8.      Các chính sách giảng dạy áp dụng trong môn học:

9.      Những thông tin khác:

10. Nội dung chi tiết:

Thời gian

Nội dung giảng dạy

Học viên chuẩn bị

Tuần 1            (4 tiết)

Chủ đề 1: Tìm hiểu môi trường kinh doanh toàn cầu.

–        Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

–        Sự khác biệt về kinh tế chính trị và văn hóa giữa các quốc gia.

Kết hợp phân nhóm học viên, giao đề tài nghiên cứu và tài liệu đọc thêm.

 

Tuần 2      (4 tiết)

Chủ đề 1: Tìm hiểu môi trường kinh doanh toàn cầu (tiếp theo).

–        Hệ thống lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế.

–        Đầu tư nước ngoài trực tiếp.

–        Thị trường ngoại hối và hệ thống tiền tệ toàn cầu.

 

Tuần 3            (4 tiết)

Chủ đề 2: Quản trị doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu.

–        Chiến lược kinh doanh toàn cầu.

–        Marketing và phát triển sản phẩm toàn cầu.

 

Tuần 4            (4 tiết

Chủ đề 2: Quản trị doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu (tiếp theo)

–        Quản trị sản xuất toàn cầu.

–        Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu.

 

Tuần 5            (4 tiết)

Chủ đề 3: Nghiên cứu kỹ năng tổ chức kinh doanh toàn cầu.

–           Lập dự án kinh doanh toàn cầu.

–           Thành lập tổ chức hoạt động kinh doanh toàn cầu.

–           Thực hiện kế hoạch marketing toàn cầu.

–           Kiểm soát hoạt động kinh doanh toàn cầu.

 

Tuần 6            (4 tiết)

Chủ đề 3: Nghiên cứu kỹ năng tổ chức kinh doanh toàn cầu.(tiếp theo)

 

Tuần 7            (4 tiết)

Thuyết trình ít nhất 2 đề tài liên quan đến nội dung của chủ đề 1.

Tuần 8            (4 tiết)

Thuyết trình ít nhất 2 đề tài liên quan đến nội dung của chủ đề 2.

Tuần 9            (4 tiết)

Thuyết trình ít nhất 2 đề tài liên quan đến nội dung của chủ đề 3.