Kế hoạch học tập của học viên cao học khóa 23 | Viện Đào tạo Sau đại học