Thông báo dành cho học viên cao học Khóa 20 và 21 chuyên ngành Ngân hàng chưa bảo vệ đề cương | Viện Đào tạo Sau đại học


Thông báo dành cho học viên cao học Khóa 20 và 21 chuyên ngành Ngân hàng chưa bảo vệ đề cương

Chi tiết xem tại website khoa Ngân hàng: http://fob.ueh.edu.vn/khoa-ngan-hang/tin-tuc-va-su-kien/594-thong-bao-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-khoa-20-va-21-thuoc-chuyen-nganh-ngan-hang-chua-bao-ve-de-cuong-cao-hoc

Comments are closed.